Hållbarhetsarbete

Miljö- och hållbarhetspolicy,
European Choir Games Gothenburg 2019

European Choir Games Gothenburg 2019 (nedan kallat ECG), som projektleds av Göteborg & Co i samverkan med Interkultur och Körcentrum Väst/Kultur i Väst med stöd av Västra Götalandsregionen, arrangeras 3-10 aug 2019 i Göteborg. Körsång är en av Sveriges och Europas största folkrörelser och ett av målen med evenemanget är att samla 5000 internationella körsångare för ett kulturellt utbyte över gränserna.

Göteborg & Co har höga ambitioner när det gäller hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. ECG ska bidra till att befästa Göteborg som norra Europas ledande hållbara evenemangsstad. Vi strävar efter att minimera evenemangens negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin samt att lämna bestående positiva effekter, lokalt och regionalt.

Våra övergripande mål inom respektive hållbarhetsområde:

Social hållbarhet

  • Bygga broar mellan människor såväl lokalt, regionalt som internationellt.
  • Skapa ett evenemang som är välkomnande och tillgängligt för alla – oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck, religion eller ålder.
  • Sprida budskapet om körsångens positiva hälsoeffekter.
  • Bidra till att fler människor upptäcker körsången.

Ekologisk hållbarhet

  • Sprida kunskap om åtgärder för minskad miljöpåverkan i samband med evenemang, och därmed inspirera och agera förebild gentemot alla våra samarbetspartner till ökat engagemang på hållbarhetsområdet.
  • Bedriva ansvarsfull resurshantering på alla områden.

I det här evenemanget är transporter, livsmedel och avfall våra mest betydande miljöaspekter.

Ekonomisk hållbarhet

  • Bidra till en positiv utveckling av den lokala ekonomin.
  • Bidra till ett ökat intresse för Göteborg och regionen som besöksmål.
  • Genomföra ECG som ett evenemang i ekonomisk balans.

Vi ska förutom ovanstående punkter följa de lagar och krav som berör vår verksamhet.

 

Evenemangets miljö- och hållbarhetsarbete är certifierat enligt Svensk Miljöbas kravstandard för miljödiplomering av evenemang. Se diplomet för vårt miljöarbete.